Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА Штампа Ел. пошта

О ПОПИСУ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ ОЗАКОЊУЈУ

 

По новом Закону о озакоњењу ("Службени гласник РС" број 96/15) који је ступио на снагу 27.11.2015. године, предвиђено је да је озакоњење ЈАВНИ ИНТЕРЕС Републике Србије и да се поступак покреће по службеној дужности, на основу решења грађевинског инспектора.

Пре доношења решења, врши се ПОПИС ОБЈЕКАТА  од стране Комисије за попис и том приликом се евидентирају незаконито изграђени објекти. Комисија ће приликом пописа вршити премеравање главних и помоћних објеката са спољне стране. Унутрашњост објекта се не премерава.

 

 

 

објекти, односно делови објеката изгрђени без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу

помоћни и други објекти који су у функцији главног објекта (гараже, оставе, летење кухиње, септичке јаме, бунари, базени, цистерне за воду и сл.) или су у функцији

одвијања технолошког процеса у згради, који се сматрају саставним делом незаконито изграђеног главног објекта и озакоњују се заједно са главним објектом

објекти којима су без одобрења изведени радови (реконструкција, адаптација, санација, промена намене објекта и др.)

подземни водови (подземне инсталације), као и надземни водови (надземне инсталације), ако по техничким карактеристикама и положају представљају самосталне објекте

објекти који су изграђени на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, а на којима је приликом извођења радова одступљено

од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта

објекти за које је у поступку легализације издата само грађевинска, а не и употребна дозвола

 


 

Након премеравања објекта, попуњава се ПОПИСНИ ЛИСТ на Законом прописаном обрасцу!

подаци о власнику објекта: име и презиме, адреса становања, ЈMBГ и телефон за контакт

подаци о објекту: број катастарске парцеле и катастарске општине на којој је објекта изграђен, спољне димензије и спратност објекта

да ли је објекта завршен у грађевинском смислу, да ли је објекат, односно његов део урађен без дозволе

да ли је приликом извођења радова по дозволи одступљено од издате дозволеда

да ли је рађена адаптација или реконструкција објекта без дозволе

да ли помоћни објекти имају дозволу (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, базени, цистерне за воду и сл.)

да ли је поднет захтев за легализацију

  • број захтева за легализацију и датум подношења захтева
  • да ли је правоснажно окончан поступак легализације
  • да ли је у легализацији добијена само грађевинска, а не и употребна дозвола

 


 


 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018