Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Озакоњење незаконито изграђених објеката
Бесправно изградјени објекти - Бесправно изградјени објекти

О ПОПИСУ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ ОЗАКОЊУЈУ

 

По новом Закону о озакоњењу ("Службени гласник РС" број 96/15) који је ступио на снагу 27.11.2015. године, предвиђено је да је озакоњење ЈАВНИ ИНТЕРЕС Републике Србије и да се поступак покреће по службеној дужности, на основу решења грађевинског инспектора.

Пре доношења решења, врши се ПОПИС ОБЈЕКАТА  од стране Комисије за попис и том приликом се евидентирају незаконито изграђени објекти. Комисија ће приликом пописа вршити премеравање главних и помоћних објеката са спољне стране. Унутрашњост објекта се не премерава.

 

 

 

објекти, односно делови објеката изгрђени без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу;

помоћни и други објекти који су у функцији главног објекта (gaраже, оставе, летење кухиње, септичке јаме, бунари, базени, цистерне за воду и сл.) или су у функцији

одвијања технолошког процеса у згради, који се сматрају саставним делом незаконито изграђеног   главног објекта и озакоњују се заједно са главним објектом;

објекти којима су без одобрења изведени радови (реконструкција, адаптација, санација, промена намене објекта и др.);

подземни водови (подземне инсталације), као и надземни водови (надземне инсталације), ако по техничким карактеристикама и положају представљају самосталне објекте;

објекти који су изграђени на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, а на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта;

објекти за које је у поступку леgaлизације издата само грађевинска, а не и употребна дозвола.

 


 

Након премеравања објекта, попуњава се ПОПИСНИ ЛИСТ на Законом прописаном обрасцу!

подаци о власнику објекта: име и презиме, адреса становања, ЈMBГ и телефон за контакт;

подаци о објекту: број катастарске парцеле и катастарске општине на којој је објекта изграђен, спољне димензије и спратност објекта;

да ли је објекта завршен у грађевинском смислу, да ли је објекат, односно његов део урађен без дозволе;

да ли је приликом извођења радова по дозволи одступљено од издате дозволе;

да ли је рађена адаптација или реконструкција објекта без дозволе;

да ли помоћни објекти имају дозволу (gaраже, оставе, септичке јаме, бунари, базени, цистерне за воду и сл.);

да ли је поднет захтев за леgaлизацију

  • број захтева за леgaлизацију и датум подношења захтева
  • да ли је правоснажно окончан поступак леgaлизације
  • да ли је у леgaлизацији добијена само грађевинска, а не и употребна дозвола

 


 


 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018