Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Регистрација стамбених заједница

РЕГИСТРАЦИЈА СТАMBЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016.године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл.22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16).

У складу са чл.19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Регистрација стамбене заједнице врши се достављањем пријаве и потребне документације која је наведена у прилогу.

Подношењу пријаве и потребне документације предходи одржавање седнице скупштине стамбене заједнице и састављање записника са одлуком о избору управника стамбене заједнице, чији образац се налази у прилогу.

Чланови скупштине стамбене заједнице су сви власници посебних делова (члан 41. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС“ бр. 104/2016)).

Скупштина стамбене заједнице и управник као обавезни орgaни стамбене заједнице своје активности обављају у складу са Законом о становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС“ бр. 104/2016) и осталим позитивно правним прописима коју уређују предметну област.

У прилогу је поред Закона о становању и одржавању зграда приложен и Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама као и начину подношења података и докумената.

 

ПРИЛОЗИ:

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018