Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Одлука о месним заједницама
Одлука о месним заједницама
Актуелности - Вести
??Чланак написао/ла:?? ??Марија Алексић?? ,  ••понедељак•, 14 •новембар• 2016 21:14•

Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 7. новембра 2016. године донела је Одлуку о месним заједницама, док је председник Скупштине општине заказао изборе за савете месних заједница за 11. децембар 2016. године.

Одлуку о месним заједницама можете прочитати у наставку, или преузети из Службеног гласника општине Ариље преко следећег линка: http://arilje.org.rs/уплоад/преузимање/опстина-ариље/гласник/2016/ГЛАСНИК10-2016.ПДФ

На основу члана 72-77. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'' број 129/2007) и члана 95- 101 Статута општине Ариље ( ''Службени гласник општине Ариље 6/08, 6/10 и 5/14), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 07. 11. 2016.године , донела је


ОДЛУКУ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

И-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком се образују месне заједнице, одређују њихова подручја и послови и уређује начин одлучивања, орgaнизација, поступак избора и начин рада орgaна, финансирање, односи са орgaнима општине и друga питања од значаја за рад месне заједнице.

 

Члан 2.

Месна заједница је део локалне самоуправе и облик месне самоуправе грађана на одређеном подручју општине.

Месна заједница се образује ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба и интереса локалног становништва на одређеном подручју општине.

 

ИИ- ОБРАЗОВАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 3.

На подручју општине Ариље образују се 22 месне заједнице и то:

1. Месна заједница Ариље – обухвата следеће подручје: улицом Николе Пашића, улицом означеном кат.бројем 507/1, даље од тромеђе кат.парцела број 507/1, 506/1 и 504/1, северном страном кат.парцеле бр.504/1 до тромеђе кат. парцела бр.504/1, 504/11 и 504/2 ,а затим границом кат.парцеле бр. 504/2 и североисточно границама кат. парцела бр. 489/1, 489/3 и 489/2, наставља југозападном границом кат. парцела бр. 480/7, 480/1, 480/9, 430/10, 428/4, 428/3, 427/8, 426/1 и 422 до тромеђе кат.парцела бр. 421/1, 422 и 419/1 па даље западном страном кат.парцеле бр. 419/1 до изласка на улицу Милошевић Драгутина-Ћикала, Првомајском улицом, улицом Љубише Ненадића-Чикириза до северног дела кат.парцеле бр. 358/2, западном страном кат.парцеле бр. 359/3 (све кат. парцеле у КО Вигоште-Поглед), затим улицом Иве Лоле Рибара и границом кат.парцела број 259, 261, 257, 256/1, све КО Вигоште-Поглед до Рзава, реком Рзав низводно до ушћа у реку Моравицу и реком Моравицом узводно до улице Николе Пашића.

2. Месна заједница Бјелуша – обухвата насељено место Бјелушу,

3. Месна заједница Богојевићи – обухвата насељено место Богојевићи,

4. Месна заједница Бреково – обухвата насељено место Бреково.

5. Месна заједница Вигоште – обухвата насељено место Вигоште до јужне границе са МЗ Ариље, од Моравице до улице Иве Лоле Рибара, затим Косовском улицом и Ступачким потоком, који је одвајају од МЗ Поглед.

6. Месна заједница Вирово – обухвата насељено место Вирово

7. Месна заједница Висока – обухвата насељено место Висока.

8. Месна заједница Вране – обухвата насељено место Вране до западне границе МЗ Ариље која иде реком Рзав низводно до моста, затим Грдовачким потоком (поред Улица Стевана Чоловића и Рада Крупниковића-Врећа) који је одваја од МЗ Грдовићи.

9.Месна заједница Грдовићи – обухвата насељено место Грдовићи,

10. Месна заједница Гривска – обухвата насељено место Гривска,

11. Месна заједница Добраче – обухвата насељено место Добраче,

12. Месна заједница Драгојевац – обухвата насељено место Драгојевац,

13. Месна заједница Крушчица – обухвата насељено место Крушчица,

14. Месна заједница Латвица – обухвата насељено место Латвица,

15. Месна заједница Миросаљци – обухвата насељено место Миросаљци,

16. Месна заједница Поглед – обухвата насељено место Поглед одвојено Ступачким потоком, Косовском улицом и улицом Иве Лоле Рибара од МЗ Вигоште, а затим улицом Иве Лоле Рибара, и границама кат. парцела број 259, 261, 257 и 256/1 све КО Вигоште – Поглед одвојено од МЗ Ариље

17. Месна заједница Радобуђа – обухвата насељено место Радобуђа,

18. Месна заједница Радошево – обухвата насељено место Радошево,

19. Месна заједница Северово – обухвата насељено место Северово,

20. Месна заједница Ступчевићи – обухвата насељено место Ступчевићи,

21. Месна заједница Трешњевица – обухвата насељено место Трешњевица,

22. Месна заједница Церова – обухвата насељено место Церова.

 

Члан 4.

О оснивању нове, промени подручја и укидању месне заједнице одлучује Скупштина општине већином од укупног броја одборника.

Предлог за оснивање нове, промену подручја и укидање месне заједнице могу поднети председник општине, најмање трећина одборника, Савет месне заједнице ( даље : Савет) или грађани са пребивалиштем на територији на коју се предлог односи, путем грађанске иницијативе.

Предлог из става 1. овог члана доставља се Скупштини оштине на разматрање и доношење одговарајуће одлуке. Предлог мора садржати следеће податке:

- величину подручја и број становника,

-располаgaње са инфраструктуром (путеви, улице, ПТТ, електрична енергија, водовод и сл.),

- број предузећа ( приватних, јавних, установа и сл.),

- и друga питања од интереса за образовање месних заједница.

Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке прибави мишљење Савета и грађана са дела територије општине на који се предлог односи.

 

ИИИ-ПРАВНИ СТАТУС И СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 5.

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Законом , Статутом општине и овом Одлуком.

Месну заједницу заступа председник Савета или друго лице које он овласти.

Председник Савета може за заступање месне заједнице пред судовима и другим државним орgaнима да овласти Општинско јавно правобранилаштво.

 

Члан 6.

Месна заједница има печат округлог облика пречника 32 мм у чијој је средини мали грб Републике Србије са текстом исписаним ћирилицом: «Република Србија – Општина Ариље – Месна заједница (назив месне заједнице).

 

Члан 7.

Месна заједница има Статут.

Статутом се у складу са Статутом општине и овом Одлуком утврђују послови које врши, орgaни и поступак избора, орgaнизација и рад орgaна, начин одлучивања и друga питања од значаја за рад месне заједнице.

Статут доноси савет месне заједнице 2/3 већином.

 

Члан 8.

Рад орgaна месне заједнице је јаван.

Јавност рада и обавештавање грађана ближе се уређује Статутом месне заједнице.

 

ИВ-ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 9.

Ради задовољавања заједничких потреба грађана на свом подручју, месна заједница обавља следеће послове:

-орgaнизује зборове грађана, јавне расправе, анкете и покреће иницијативе за питања од непосредног интереса за грађане;

-орgaнизује изјашњавање грађана о питањима од значаја за месну заједницу;

-спроводи хуманитарне акције на својој територији;

-орgaнизује рад орgaна и радних тела месне зајендице;

-сарађује на стварању услова за рад предшколских установа, основних школа и других облика васпитно образовног рада с децом;

-учествују у изградњи комуналних објеката када јавна предузећа нису инвеститори тих објеката;

-обезбеђује одржавање комуналних објеката и путева и обављање других комуналних делатности;

-предлаже комунални развој месних заједница (изградња путева,тротоара, водовода, електричне мреже и др...);

-уређује коришћење пашњака и утрина који су враћени селима на коришћење;

-обавља друге послове у складу са Законом и актима Скупштине општине.

 

Члан 10.

Скупштина општине може, својом одлуком, уз обезбеђење додатних средстава, поверити вршење одређених послова из оквира изворног делокуga рада месној заједници и то:

-послове комуналног хигијене;

-заштите и очување животне средине;

-културе и спорта;

-одбране и заштите од елементарних непогода;

-бриге о социјалним категоријама становништва;

-припрему за заштиту од елементарних непогода и технолошко-техничких несрећа;

-друге послове из надлежности Општине.

 

В-ОБЛИЦИ ОДЛУЧИВАЊА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 11.

У месној заједници пунолетни грађани одлучују: тајним гласањем, референдумом, грађанском иницијативом, на збору и преко својих представника у орgaнима месне заједнице, на начин одређен овом Одлуком и Статутом месне заједнице.

 

Члан 12.

Тајним гласањем грађани одлучују о избору чланова орgaна месне заједнице и о другим питањима одређеним Статутом месне заједнице.


Члан 13.

Референдумом у месној заједници грађани се изјашњавају о самодоприносу, као и одређеним питањима о којима одлучује Скупштина општине.

Референдум за месну заједницу расписује Скупштина општине, на писани захтев најмање 1о% бирача, орgaна месне заједнице или Општинског већа.

 

Члан 14.

Грађанском иницијативом у месној заједници пунолетни грађани могу, у писном облику, орgaну месне заједнице да предложе измену Статута и друге одлуке и затраже сазивање збора грађана.

 

Члан 15.

Збор грађана у месној заједници расправља и даје предлоге о питањима из надлежности орgaна општине и расправља о заједничким потребама и интересима грађана.

Збор грађана се може одржати за месну заједницу, део месне заједнице, насеље или део насеља.

Збор грађана може сазвати председник општине, председник Скупштине општине, Савет , најмање 50 грађана са пребивалиштем на подручју за које се збор сазива и најмање 1/3 одборника , све осам дана пре дана одржавања.

О сазивању збора, грађани морају бити обавештени најмање пет дана пре одржавања.

Сазивање и рад збора ближе се уређују Статутом месне заједнице.

 

ВИ-ОРГАНИЗАЦИЈА, ИЗБОР И РАД ОРГАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 16.

 

Као орgaн месне заједнице образује се Савет .

Месна заједница може образовати и друге орgaне у складу са Статутом месне заједнице ( режијски одбор и др ...).

Савет је представничко тело месне заједнице, које обавља следеће послове и задатке :

-доноси Статут месне заједнице;

-доноси финансијски план и завршни рачун ;

-доноси програм рада и даје полугодишњи и годишњи извештај о раду;

-покреће иницијативу за увођење самодоприноса;

-врши надзор над спровођењем програма релизације уведеног самодоприноса;

-покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине у области месне самоуправе;

-сазива збор грађана и извршава одлуке и спроводи закључке зборова;

-образује комисије, мировна већа, одборе и друga радна тела ради задовољавања заједничких потреба грађана и

-врши и друге послове утврђене овом Одлуком и Статутом месне заједнице.

 

Члан 17.

Савет месне заједнице има девет чланова.

Председник Савета бира се из реда чланова Савета, тајним гласањем.

Заменик председника Савета бира се из реда чланова Савета, тајним гласањем.

Мандат Савета траје четири године.

Изборе за чланове Савета расписује председник Скупштине општине, најкасније 30 дана пре истека мандата претходног сазива или након спроведених избора за одборнике Скупштине општине.

Од дана расписивања до дана избора не може проћи мање од 20 ни више од 30 дана.

 

Члан 18.

Чланове Савета бирају грађани непосредним, тајним гласањем на основу општег једнаког изборног права.

Сваки пунолетан грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице, има право да бира и да буде биран у орgaне месне заједнице.

 

Члан 19.

Одлуком о расписивању редовних избора, или допунских избора у случају да се не може обезбедити више од половине чланова Савета, одређује се дан одржавања избора као и дан од када почињу да теку рокови за вршење изборних радњи.

Изборе из претходног става спроводи Изборна комисија месне заједнице коју именује Савет .

Скупштина општине именује Комисију која ће координирати послове који се односе на изборе Савета месних заједница и врши надзор над радом изборних комисија од отпочињања изборних радњи до завршетка избора, односно утврђивања коначних резултата избора за Савет месне заједнице.

Избори се одржавају недељом у временском термину од 07,00 до 17,00 часова.

 

Члан 20.

Кандидата за члана Савета, уз његов пристанак, може да предложи група од најмање десет бирача уписаних у бирачки списак на дан расписивања избора, најкасније десет дана пре дана одређеног за гласање.

Предлог кандидата за члана Савета подноси лично кандидат и он мора да садржи:

-име и презиме, датум рођења, јединствен матични број кандидата, адреса становања и својеручне потписе бирача са јединственим матичним бројем који подржавају предлог кандидатуре.

Избор чланова Савета врши се тајним гласањем на гласачком листићу на коме су кандидати поређани по редоследу пријема кандидатуре . На гласачком листићу, уписују се имена и презимена свих кандидата, њихова година рођења и занимање.

Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова од броја чланова који се бирају.

У случају да више кандидата добије исти број гласова избор опредељује редослед на гласачком листићу.

 

Члан 21.

Изборна комисија месне заједнице има председника и два члана.

Изборна комисија упућује јавни позив грађанима за предлаgaње кандидата за чланове Савета, утврђује и јавно објављује листу кандидата и орgaнизује гласање, припрема и оверава гласачке листиће, одлучује о поднетим приговорима, проглашава избор чланова и стара се о законитости спроведених избора.

 

Члан 22.

Изборна комисија месне заједнице ће најкасније у року од 24 часа од дана одржаних избора утврдити и јавно објавити резултате гласања.

Сваки од кандидата са утврђене листе може уложити приговор изборној комисији на ток гласања и утврђене коначне резултате у року од 24 часа од објављивања коначних резултата.

Изборна комисија одлучује по приговору у року од 24 часа од његовог пријема а на одбијени приговор може се изјавити жалба Савету месне заједнице.

Савет одлучује по жалби у року од 24 часа а решење по жалби је коначно.

 

ВИИ-СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 23.

Средста за рад месне заједнице обезбеђују се из :

-средстава обезбеђених у буџету општине;

-средстава која грађани обезбеђују самодоприносом;

-донација;

-прихода које месна заједница оствари својом активношћу.

Средства која општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету општине, на основу критеријума утврђених актом Скупштине општине.

Месна заједница користи средства у складу са финансијским планом на који сагласност даје Општинско веће.

 

ВИИИ- ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА

Члан 24.

Стручне, рачуноводствено-књиговодствене и административне послове за потребе месне заједнице, обављају надлежне службе Општинске управе.

 

ИX-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Месне заједнице ће донети своје Статуте у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

 

Члан 25.

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о месним заједницама ( „ Службени гласник општине Ариље“ број 9/2004).

 

Члан 26.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Ариље''.

 

ОПШТИНА АРИЉЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

01 Број: 020- 55/2016, 07. 11. 2016. године

АРИЉЕ

 

Председник Скупштине општине,

Драгиша Терзић

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018