Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
II
Почетна Вести О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ДРУГОМ КРУГУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ДРУГОМ КРУГУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Актуелности - Вести

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08, 80/2017-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС»,  бр.16/2017,111/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног орgaна за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Ариље број 12/07), председник општине Ариље  дана  09.02.2018. године, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АРИЉЕ
и расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ДРУГОМ КРУГУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


И
- Предмет јавног надметања –

1.Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ариље у следећим катастарским општинама:

КО    Број јавног надметања    Површина парцеле              (ха, ари, м²)    Почетна цена закупа    Депозит    Период закупа   
Степен
заштите           
(дин/ха)    (дин 20%)    (год)               
Ариље    1    0,2102    674    28    1               
Ариље    3    0,8656    1.998    346    1                
Бјелуша    4    3,4735    605    421    1                
Бјелуша    5    0,9290    1.165    216    1                
Бјелуша    6    2,9399    860    506    1                
Бјелуша    7    1,8312    369    135    1                
Бјелуша    8    2,8389    258    146    1                
Бјелуша    9    0,8786    349    61    1                
Бјелуша    10    15,9344    380    1.212    1                
Бјелуша    11    1,1738    283    66    1               
Богојевићи    12    0,4809    2.577    248    1                
Богојевићи    13    0,1890    757    29    1                
Богојевићи    14    0,7329    1.081    158    1                
Бреково    15    0,1280    524    13    1                
Бреково    16    1,1802    1.628    384    1                
Бреково    17    0,7277    650    95    1                
Бреково    18    0,5501    524    58    1                        
Бреково    19    3,2911    457    301    1                        
Бреково    20    0,7189    349    50    1                        
Бреково     21    0,6640    524    70    1                        
Бреково    22    1,2136    1.165    283    1                        
Бреково    23    0,8583    938    161    1                        
Вирово    24    1,1330    1.731    392    1                        
Вирово    25    2,0984    1.748    734    1                        
Вирово    26    0,5630    1.748    197    1                        
Висока    27    0,2950    407    24    1                        
Висока    28    7,7306    432    668    1                        
Висока    29    6,9503    235    327    1                        
Висока    30    6,1107    233    285    1                        
Висока    31    1,5879    670    213    1                        
Гривска    32    1,5660    424    133    1                        
Гривска    33    0,2718    524    28    1                        
Крушчица    34    0,9442    382    72    1                        
Крушчица    35    0,0837    424    7    1                        
Крушчица    36    1,8139    424    154    1                        
Крушчица    37    0,7129    233    33    1                        
Миросаљци    38    0,5300    2.394    254    1                        
Радобуђа    39    3,0914    1.139    704    1                        
Радобуђа    40    1,6700    758    253    1                        
Радобуђа    41    7,6475    1.317    2.015    1                        
Радобуђа    42    0,5060    424    43    1                        
Радошево    43    0,2574    349    18    1                        
Радошево    44    0,3841    233    18    1                        
Радошево    45    3,9343    991    780    1                        
Радошево    46    1,5052    860    259    1                        
Радошево    47    2,6347    724    382    1                        
Радошево    48    0,6978    897    125    1                        
Радошево    49    3,6920    614    453    1                        
Северово    50    0,3302    524    35    1                        
Северово    51    1,1417    953    218    1                        
Северово    52    0,7891    899    142    1                        
Ступчевићи    54    0,3643    1.998    146    1                        
Трешњевица    55    0,8094    1.748    283    1                        
Трешњевица    56    0,4486    424    38    1                        
Трешњевица    57    0,1851    860    32    1                        
Трешњевица    58    0,4602    1.439    132    1                        
Трешњевица    59    3,8920    492    383    1                        
Трешњевица    60    0,7379    2.094    309    1                        
Трешњевица    61    3,3514    233    156    1                       
УКУПНО    130,1732                                   

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општинског услужног центра  Ариље,  сваког радног дана од 10 до 14 часова. Контакт особа: Весна Давидовић, председник  комисије, тел. 315-0122 и Бранко Михаиловић, члан комисије, тел. Број 315-0136.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити за све КО 26.02.2018. и 27.02.2018. године од 9 до 14 часова.
Заинтересовани закупци за обилазак пољопривредног земљишта су у обавези да се дан раније пријаве код председника комисије и члана комисије наведене у тачки 2. овог огласа.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп. 

ИИ

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
-    Правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних gaздинстава и налази се у активном статусу најмање три године;
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
-    физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних gaздинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу; 
-    физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних gaздинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица;
-    извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
-    потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних gaздинстава за  последње три године;
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
-    фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
-    потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних gaздинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
-      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних gaздинстава;
-    за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног орgaна, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;
-    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије коga снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног орgaна;
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 3,4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3,4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног орgaна Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе општине Ариље, број: 840-131640-95.
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нарушавања реда и дисциплине.
11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.
12. Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних gaздинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

ИИИ

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

1.    формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2.    доказ о уплати депозита;
3.    за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу ИИ тачка 3. овог огласа;
4.    за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу ИИ тачка 4. овог огласа;
5.    за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу ИИ тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општинске управе општине Ариље. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

•    Адреса: Општинска управа општине Ариље, улица и број:  Светог Ахилија 53., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
•    Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
•    Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
•     име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација

ИВ

– Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15:00 сати, дана 06.03.2017. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе општине Ариље до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

В

– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела И. тачке 1. овог огласа одржаће се, дана 07.03.2018.год. у згради Општине Ариље улица и број: Светог Ахилија 53., са почетком у 10:00 часова.

ВИ

- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

ВИИ

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде  преко Општинске управе општине Ариље.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :
•    gaранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
•    уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
•    доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа
Ову одлуку објавити у « Службеном гласнику општине Ариље » ,  на огласној табли Општинске управе Општине Ариље и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у « Службеном гласнику општине Ариље ».


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРИЉЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
01 број 320- 4/18
21.02.2018.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тодоровић

 

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ МОЗЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018