Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
II
Почетна Јавна презентација урбанистичког пројекта
Јавна презентација урбанистичког пројекта
Актуелности - Вести
??Чланак написао/ла:?? ??Презентација?? ,  ••понедељак•, 28 •фебруар• 2022 07:53•

 

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Општинске управе Ариље на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20 и 52/21) оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЗЕМЉИ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 101 И 102 КО СЕВЕРОВО, ОПШТИНА АРИЉЕ

 

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу у периоду од 04.03.2022.године до 10.03.2022. године (закључно са овим датумом), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

  2. Наручилац израде предметног урбанистичког пројекта је Немања Јоковић, Северово,

Ариље а пројектант: Центар за урбанистичко и просторно планирање и заштиту животне средине „Еко урбо план“ д.о.о. Ужице.

  1. Сва заинтересована правна и физичка лица могу да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења доставе Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Ариље, закључно са даном завршетка јавне презентације.

  2. Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена радним данима у надлежном Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове (канцеларија број 11, контакт телефон: 031/ 31 50 121).

  3. У току јавне презентације, Урбанистички пројекат Фотонапонске електране на земљи на кат.парцелама бр. 101 и 102 КО Северово, Општина Ариље, биће изложен и на сајту Општине Ариље www.arilje.org.rs.

 

 

 

1. Урбанистички пројекат соларне електране Северово

2. Графички прилози

3. Идејно решење

4. Документација Урбанистичког пројекта

 

 

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018