Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна Документа Општина Ариље Обједињена процедура
Обједињена процедура - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
•Повезане странице:•
Обједињена процедура
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА


-Општинска административна такса на жиро орачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004 у износу од:

1.Стамбени објекти породичног домаћинства чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 400 м2, односно економских објеката на селу до 600 м2...........................2000

2.Стамбени објекти породичног домаћинства чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 400 м2, односно економских објеката на селу преко 600 м2.......................2500

3.Пословни објекти и простори на парцелама до 8 ари........................3000
4.Објекти колективног становања.................................................4000

5.Инфраструктурни објекти и мреже инфраструктуре.........................3000

6. индустријски објекти, бензинске пумпе, хладњаче,  пословни објекти и комплекси на парцелама већим од 8 ари и сл....................................................................................5000

7. Мини хидроелектране ...............................................................45 000

Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј

Износ:
-    за класе објеката из категорије А и Б    1.000,00 динара;
-    за класе објеката из категорије В и Г    2.000,00 динара; 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018