Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Привреда Пољопривреда
Пољопривреда
Повезане странице:
Пројекат боровница
Регистрација gaздинстава
Иновациони центар
Центар за рурални развој

У Ариљу постоје повољни природни услови, за развој пољопривреде. Посебан квалитет ових услова је у чињеници да они омогућавају профитабилну производњу пољопривредних производа за којима расте тражња на светском тржишту (малина и друге врсте воћа, сточарство, рибњаци пастрмке и др).

Најразвијенија грана пољопривреде подручју општине Ариље је воћарство, у коме доминира производња малине, која је економски најзначајнији производ пољопривредне производње. Гаји се на површинама од око 1500 ха, на којима се производи годишње у просеку око 15000 т. У хладњачама са подручја Општине смрзава се, прерађује и извози око 20000 т плода малине годишње. Малина се gaји на целом подручју Општине и то преко 95% на породичним gaздинствима, на просечним парцелама од око 0,3 ха. Као радно интензивна култура има велики утицај на допунско запошљавање.

Пољопривреда доминира у структури националног доходка општине (учествује са 41%) захваљујући пре свеga, повољним природним условима за њен развој, као и стеченој традицији у производњи.

Од других врста јагодастог воћа на мањим површинама се gaји купина. Последњих година у производњу се уводе и култивисана високожбунаста боровница и интензивна производња јагоде у затвореном простору.

Шљива је по засађеним површинама на првом, а по обиму производње и економском значају дели друго место са јабуком. На површини од око 1000 ха производи се 4000-5000 т плода шљиве годишње. Последњих година подижу се све више интензивнији засади са савременијим сортиментом. Највише се користи за производњу алкохолних пића, а мање за сушење и топлу прераду.

Ариљски крај постаје све више познат по производњи квалитетних јабука. На површини од око 750 ха производи се годишње око 4000-5000 т јабуке, што чини скоро половину од укупне производње јабуке у Златиборском округу. Комерцијална производња јабуке претежно је сконцентрисана у долини Моравице. Више произвођача остварује принос јабуке од преко 100 т по хектару.

 

Врста воћа Површина (ха) Производња (т)
малина 1500 13500-16500
шљива 1000 4000-6000
јабука 750 4000-5000

Табела 1: Производња воћа на подручју општине Ариље


Сточарство на подручју општине Ариље је по вредности производње и економском значају на другом месту, што није у складу са расположивим агроекономским и другим развојним условима. Примера ради, учешће сточарства у укупној пољопривредној производњи у економски развијеним земљама се креће из међу 70% и 80%, док у Србији износи испод 50%. Број основних врста и категорија стоке на подручју општине Ариље бележи дугорочну тенденцију пада.

 

Врста/категорија стоке Број грла
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.
Говеда 5664 5602 5882 5898 5570 5509 5502 5708
Краве и стеоне јунице 4118 4234 4616 4671 4507 4561 4493 4151
Овце 23306 19110 18640 18878 17170 16424 16921 18340
Свиње 3210 3098 3234 3439 2814 3058 3696 4919

Табела 2: Кретање броја стоке на подручју општине Ариље у периоду 1997-2004 године.


Подручје општине Ариље се одликује незнатним бројем коња и коза, као и слабије развијеним живинарством (30000 до 40000 комада). Међутим, упоредо са смањењем броја основних врста стоке повећава се продуктивност по грлу, што је резултат побољшања расног састава, измена система gaјења и побољшане исхране.

Ратарска производња је највећим делом у функцији сточарства, при чему се производња жита константно смањује. Кукуруз се производи на релативно великим површинама од око 1500 ха, и то претежно (преко 95%) као храна за стоку. Производња кукуруза је углавном сконцентрисана у долини Моравице и околини оп[тинског центра (око 85%).

Учешће повртарства у укупној биљној производњи један је од индикатора степена интензивности пољопривреде. Подручје општине Ариље спада у веће произвођаче кромпира у Републици Србији. Овде се производи око 10000 т тржишних вишкова кромпира. Кромпир се производи на целом подручју Општине, при чему се највећа производња (око 60%) остварује у Бјелуши и Трешњевици.

Производња поврћа се претежно (преко 99%) обавља на отвореном простору. Број пластеника мањег капацитета, који служе само за потребе инdivидуалних домаћинстава се повећава.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018