Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
II
Почетна
Регистрација gaздинстава

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, од 2004. године започело је процес регистрације пољопривредних gaздинстава, са циљем да тачно препозна кориснике аграрног буџета како би рационалније спровело мере за подстицање развоја пољопривредне производње и успоставило директан контакт са произвођачима без посредника. Упис пољопривредних gaздинстава је добровољан, бесплатан и није везан за рок, тако да је се од 2004.године, до данас у Републици Србији регистровало око 345.000 пољопривредних gaздинстава.

Једини услов који треба испунити за регистрацију је да пољопривредно gaздинство поседује најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта на коме се обавља пољопривредна производња. Пољопривредно gaздинство може бити уписано у регистар и када располаже и са мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта, али када се на том земљишту обавља сточарска, живинарска, воћарска или виноградарска производња.

Пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, пашњаци, ливаде, рибњаци, трстици, мочваре, као и друго земљиште које по својим природним и економским условима може да се користи за пољопривредну производњу.

Пољопривредно gaздинство се региструје у јединици Управе за трезор, која се налази у улици Св. Ахилија бр. 20. Газдинство се региструје тако што се орgaнизационој јединици Управе за трезор предају попуњени прописани обрасци и одређени прилози.

Потребна документација:

Приликом уписа у регистар подносе се:

 1. попуњени обрасци из Информатора о регистрацији gaздинства, који се могу преузети или у Управи за трезор или у згради општине Ариље (у канцеларији бр. 9);
 2. фотокопија личне карте носиоца пољопривредног gaздинства или акт о регистрацији правног лица и предузетника и број рачуна;
 3. фотокопије личних карата чланова пољопривредног gaздинства;
 4. фотокопија извода из катастра непокретности или фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта или фотокопија уговора о давању земљишта на коришћење без накнаде;
 5. фотокопија наменског текућег рачуна отвореног у пословној банци по сопственом избору.

Отварање наменског текућег рачуна у пословној банци је врло једноставна процедура. Потребно је да пољопривредник на шалтеру банке захтева да му се, за потребе регистрације пољопривредног gaздинства, отвори текући рачун. Када банка изда картицу на којој се налази број текућег рачуна потребно је да се картица са обе стране фотокопира и приложи уз осталу документацију.

Отварање наменског текућег рачуна је неопходно како би Министарство пољопривреде могло директно да уплаћује свим својим корисницима премије, субвенције, регресе или кредите који се одобравају.

Носилац пољопривредног gaздинства:

Као регистрована пољопривредна gaздинства могу појавити пољопривредници, затим предузећа, предузетници, земљорадничке задруге и научно истраживачке орgaнизације. Седиште пољопривредног gaздинства је у месту пребивалишта носиоца пољопривредног gaздинства, без обзира на место обављања пољопривредне производње.

Што се тиче пољопривредника који могу бити носиоци пољопривредног gaздинства, у већини случајева су то сами власници пољопривредног земљишта.

Међутим, поред овог случаја носилац пољопривредног gaздинства може бити лице које није власник пољопривредног земљишта, већ поседује најмање 0.5 хектара пољопривредног земљишта по основу закупа или бесплатног коришћења (у овом случају се приликом регистрације предају и фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта или фотокопија уговора о давању земљишта на коришћење без накнаде, с тим што уговор не сме да истиче у каледндарској години у којој се врши упис у Регистар.).

Такође, као носилац пољопривредног gaздинства може се уписати и било ко од чланова неког gaздинства (деца, брачни друг), при чему се лице на коме се води пољопривредно земљиште обавезно уписује као члан пољопривредног gaздинства (у овом случају се приликом регистрације предаје и изјава о одређивању носиоца пољопривредног gaздинства, која је саставни део Информатора о регистрацији).

Занимљив случај је када у једном домаћинству постоји више чланова који су власници пољопривредног земљишта. У овом случају могуће су две варијанте уписа у регистар:

 1. да се свако од власника пољопривредног земљишта упише у регистар као посебно регистровано пољопривредно gaздинсто,
 2. да се споразумно одреди ко ће бити носилац пољопривредног gaздинства и да се региструје једно пољопривредно gaздинство, с тим да се у овој варијанти сви остали власници пољопривредног земљишта уписују као чланови пољопривредног gaздинства и дају Изјаву које лице одређују за носиоца пољопривредног gaздинства (наведена изјава се налази у Информатору о регистрацији).

Поред носиоца пољопривредног gaздинства у Регистар се могу уписати и пунолетни чланови пољопривредног gaздинства који живе на том gaздинству, на основу Изјаве коју попуњавају и која се налази у Информатору о регистрацији.

У случају смрти носиоца пољопривредног gaздинства, чланови пољопривредног gaздинства споразумно одређују привременог носиоца, између себе, до окончања оставинског поступка и спровођења промене у катастру непокретности.

Легитимација пољопривредног gaздинства:

Приликом уписа у регистар пољопривредник добија број пољопривредног gaздинства (БПГ) и издаје му се потврда о упису у регистар или обнови регистрације, којом доказује активан статус регистрованог пољопривредног gaздинства. Поред потврде, након одређеног периода, пољопривредник добија и легитимацију пољопривредног gaздинства, којом доказује статус регистрованог пољопривредног gaздинства према трећим лицима. Легитимација важи уз личну карту и уз потврду којом се доказује активан статус за текућу годину.

Обнова регистрације:

Пољопривредна gaздинства која су уписана у регистар морају сваке године, у периоду од 1.јануара до 31.марта да изврше обнову регистрације. Обнова регистрације се такође врши у Управи за трезор, тако што се достављају подаци о:

 1. пољопривредним културама за текућу годину;
 2. стању сточног фонда у текућој години;
 3. члановима пољопривредног gaздинства (уколико има промена);
 4. променама у земљишном поседу (промена површине, власништва, закупа ...).

Поред ових промена, пољопривредници су дужни да о неким променама обавесте Управу за трезор у року од 30 дана од настанка промене. То се односи на:

 1. промену носиоца пољопривредног gaздинства,
 2. промену седишта пољопривредног gaздинства,
 3. промену наменског текућег рачуна.

Обрасце за обнову регистрације сва пољопривредна gaздинства добијају поштом, тако да то значајно олакшава процес обнове регистрације. Уколико се у прописаном периоду не изврши обнова регистрације, то gaздинсство добија пасиван статус за текућу годину. Међутим, уколико се регистрација не обави три узастопна пута то gaздинство се брише из регистра.

Погодности регистрације:

Упис у регистар пољопривредних gaздинстава је добровољан, али само регистрована пољопривредна gaздинства могу користити средства која обезбеђује Министарство пољопривреде за премије, субвенције и кредитирање и која се исплаћују из буџета Републике Србије, као и услуге државних саветодавних служби чија реформа тек предстоји.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018