Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења Оглас о јавном конкурсу
Оглас о јавном конкурсу
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••петак•, 21 •март• 2014 15:17•

Општина АриљеНа основу члана  26, 28 и  29. Закона  о јавним предузећима  („Службени гласник РС“ број 119/12) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08 и 6/10 ), и члана 41. и 45. Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 2/13)

Скупштина општине Ариље на 15. седници одржаној 6. 3. 2014. године, објављује

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕН“  АРИЉЕ НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

 

1. Подаци о јавном предузећу:

Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће “Зелен” Ариље.

Седиште предузећа је у Ариљу, улица Војводе Мишића број 38.

ПИБ:102157825.

Матични број: 17268104.

Претежна шифра делатности је 3600 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

 

2. Јавни конкурс се спроводи за радно место:

Директор Јавног комуналног предузећа “Зелен” Ариље, чији је оснивач општина Ариље.

 

3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду (Службени гласник РС број 24/05,61/05 и 54/09) испуњавају и следеће посебне услове:

- да је пунолетно и пословно способно,

- да има високо образовање стечено на студијама трећег степена, другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, из области природне, техничке, економске и правне струке,

-да има најмање пет година радног искуства, од чеga најмање три године  на руководећим положајима,

- да није члан орgaна политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у орgaну политичке странке,

- да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,

- да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа,

- да поднесе Програм који намерава да оствари у циљу развоја Јавног предузећа и повећање добити за период од четири године.

 

4. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:

- извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија),

- уверење о држављанству Републике Србије ( оригинал или оверена копија),

-  доказ да има општу здравствену способност,

- доказ о стручној спреми,(оверена копија дипломе о стеченој стручној спреми)

- доказ о радном искуству,(оверена копија потврде о стеченом одговарајућем радном искуству и руководећем положају и фотокопија радне књижице)

-  доказ да није члан орgaна политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у орgaну политичке странке, (изјава кандидата дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу оверена од стране надлежног орgaна)

- доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности (потврда издата од надлежне Полицијске управе)

-доказ да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа (потврда издата од Привредног суда и потврда надлежног Прекршајног суда)

-Програм који намерава да оствари у циљу развоја Јавног предузећа и повећање добити.

 

5. У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, орgaнизационих и других способности неопходних за успешно орgaнизовање и обављање функција директора.

 

6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, Комисији за именовање директора јавних предузећа општине Ариље, на адресу Општинска управа општине Ариље, улица Свети Ахилије број 53, Ариље, са назнаком „За оглас” или преко писарнице Општинске управе.

 

7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је дипл.правник Миљана Вукотић, телефон 031-891-171 локал 124.

8. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће закључком одбацити.

 

9. Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине Ариље.

Оглас је објављен у Службеном гласнику Републике Србије број 32/2014 од 20.03.2014.

 

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 112- 9/14, 6.3.2014.године

Председник Скупштине општине

Проф. др Светислав Петровић

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018