Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења Решење о именовању директора ЈКП „Зелен“ Ариље
Решење о именовању директора ЈКП „Зелен“ Ариље
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••уторак•, 20 •мај• 2014 10:32•

Скупштина општине АриљеНа основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље на 17. седници одржаној 3. 5. 2014. године, донела је

 

РЕШЕЊЕ

о именовању директора ЈКП „Зелен“ Ариље

 

И

Именује се Милијанко Митровић, дипломирани грађевински инжењер, из Ужица за директора Јавног комуналног предузећа „ Зелен“ Ариље, на мандатни период од четири године.

 

ИИ

Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.

 

ИИИ

Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије, „Службеном гласнику општине Ариље“ и на интернет страници општине Ариље.

О  б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења представљају одредбе члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима, којима је прописано да орgaн који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлоga акта одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе и одредбе члана 39. Статута општине Ариље којим је прописано да Скупштина општине именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач.

Скупштина општине Ариље на 10. седници одржаној 05. 07. 2013. године  и 15. седници одржаној 06. 03. 2014. године донела је одлуку о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа, а на 15. седници одржаној 06. 03. 2014. године  одлуку о спровођењу јавног конкурса и оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП „ Зелен“ Ариље.

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП „ Зелен“ Ариље објављен је у „Службеном гласнику РС“ број 32/14 од 20. 03. 2014. године и у дневном листу „Данас“ од 13. 03. 2014. године. Рок за подношење пријава од 15 дана од дана објављивања конкурса у  „Службеном гласнику РС“ истекао је закључно са 04. 04. 2014. године.

Комисија за именовања је на седници одржаној 25. 04. 2014. године у 16,00 часова констатовала је да је пријаве на конкурс поднело три кандидата и то: Милијанко Митровић, Милија Радовић и Дубравка Петровић. Комисија је утврдила да  Милијанко Митровић и Милија Радовић  испуњавају услове конкурса, односно да су уз пријаву приложили све потребне доказе.

Кандидат Дубравка Петровић поднела је благовремено пријаву али је документација била непотпуна, односно недостајао је доказ о радном искуству на руководећим радним местима  односно руководећем положају.

Дана 25. 04. 2014. године у 17,00 часова  Комисија за именовања је , у складу са чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, обавила усмени разговор са кандидатима  ради оцене способности, знања и вештина и квалитета програма рада, те на основу ближих објашњења у вези са поднетим програмом развоја Јавног комуналног предузећа, оценила кандидате.

Комисија је Општинској управи општине Ариље доставила:

- Записник од 25. 04. 2014. године о отварању пријава који садржи податке о документацији коју су поднели кандидати и констатације о недостајућим документима;

-  Записник о спроведеном оцењивању стручне оспособљености, знања и вештина, који садржи оцену кандидата утврђену јавним гласањем сваког присутног члана Комисије појединачно и израчунавањем просечне оцене као коначне;

- листу кандидата за именовање директора јавних предузећа која садржи оцене додељене кандидатима.

Општинска управа је, у складу са чланом 31. став 2. Закона о јавним предузећима, припремила предлог  решења о именовању директора ЈП „Дирекција за изградњу“ и  доставила ga Скупштини општине Ариље, као орgaну надлежном за именовање.

У складу са наведеним, а на основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима и члана 39. Статута општине Ариље, Скупштина општине Ариље, донела је решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор код надлежног суда у року од 15 дана од дана пријема истог.

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 112- 42/2014, 3. 5. 2014. године

Председник Скупштине општине,

Проф. др Светислав Петровић

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018