Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 04 •септембар• 2014 07:12•

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ариље за 2015. годину

У складу са одредбама члана 64а Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06,65/08 - др. закон и 41/09), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2013. годину, коју је образовала Скупштина општине Ариље, решењем 01 број 112-114/2013 од 27.12.2013. године, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

-функционалних  система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од 3, а млађих од 15 година, у роду, винограда старијих од 3 а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налазе на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Ариље ;

- објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Ариље, а у циљу производње хране за животиње,

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Ариље за 2015. годину, до дана 30. октобра 2014. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

И Потребна документација коју корисници права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:

  1. захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктуру;
  2. извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности, потребно је доставитидоказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);
  3. Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити у „роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура;
  4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног gaздинства (у активном статусу);
  5. Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на инвестициона улаgaња за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);
  6. Водна дозвола за рибњаке издата од надлежног орgaна.

ИИ Потребна документација коју корисници права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња:

  1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
  2. Доказ о регистрованој фарми -  Решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном gaздинству са 15 уматичених млечних крава -  уверење о у матиченим животињама издато од Института за сточарство Београд;
  3. доказ о о здравственом стању животиња - прибавља се од Ветеринарске станице из коga се види врста, категорија и бројно стање животиња;
  4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног gaздинства (у активном статусу).

ИИИ  Рок за достављање потребне документације из тачке 2. и 3. овог позива Комисији је 30.10.2014. године до 15,00 сати.

Захтев приспео по  истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим.

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.

ИВ Потребна документација се подноси непосредно на писарницу или поштом, у запечаћеној коверти, са назнаком

- на предњој страни:

Општина Ариље, Светог Ахилија 53, Комисији за израду Предлоga годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за 2014. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња за 2014. годину“

- на полеђини коверте наводи се име и презиме/назив и адреса подносиоца захтева.

***

Напомена: Сва документација мора да гласи на исто правно и физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног gaздинства (у активном статусу), оверена и потписана од стране надлежног орgaна који издаје исправу.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Ариље, Светог Ахилија 53, шалтер писарнице Општинског услужног центра или са сајта www.arilje.org.rs

ВИ Све информације у вези са овим позивом могу се добити у згради Општинске управе општине Ариље, Светог Ахилија 53, приземље зграде, канцеларија број 9, сваког радног дана од 8,00 до 14 сати, контакт особа Биљана Аћимовић, тел. 031/891-171.

ВИИ Овај позив објавити на сајту Општине Ариље, огласним таблама и огласним таблама месних заједница, на локалном радију и локалној телевизији у Ариљу.

Преузмите:

Председник Комисије,
Славољуб Радојевић, дипл. инж.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018