Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА набавка услуге превоза ученика матичне школе Бреково на релацији Добраче-Бреково-Бјелуша за школску 2014./15. годину
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА набавка услуге превоза ученика матичне школе Бреково на релацији Добраче-Бреково-Бјелуша за школску 2014./15. годину
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••уторак•, 23 •децембар• 2014 13:55•

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа
01 број 404-52/14
22.12. 2014. године
А р и љ е

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60.Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број: 404-52/14 од 22.12.2014. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности, број: 404-53/14 од 22.12.2014. године, припремљење:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


набавка услуге превоза ученика матичне школе Бреково на релацији Добраче-Бреково-Бјелуша за школску 2014./15. годину

 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Општина Ариље, ПИБ 100493722, матични број 07254628, интернет адреса www.arilje.org.rs

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је услуga превоза ученика матичне школе Бреково на релацији Добраче-Бреково-Бјелуша за школску 2014./15. годину


Износ: 931.248 РСД без ПДВ-а односно 1.034.720 РСД са ПДВ-ом.

Ознака из општег речника набавке: 60130000

4. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити у просторијама наручиоца на адреси: Општина Ариље, Светог Ахилија 53, 31230 Ариље, сваког радног дана од 8:00 часова до 14,00 часова или исту преузети са сајта општине Ариље www.arilje.org.rs или Портала управе за јавне набавке.
Конкурсна документација објављена је на Порталу јавних набавки.


5. ПРИПРЕМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке.
Конкурсна документација садржи упутство понуђачима како да сачине понуду и упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку.
Понуде се подносе у запечаћеној коверти непосредно или препорученом пошиљком на адресу Општина Ариље, ул. Светог Ахилија 53, 31230 Ариље са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 404-52/14- Ариље.(НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 31.12.2014. до 8,00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

6. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у 8,15 часова у просторијама општинске зграде у Ариљу.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учествовање у поступку отварања понуда (оригинал или оверену фотокопију).

7. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 8 (осам) данаод дана отварања понуда.

8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача, који је раније по времену доставио понуду наручиоцу.


9. КОНТАКТ
Сва додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 031-891-171, особа за контакт је Биљана Аћимовић.Председник комисије за јавну набавку

Биљана Аћимовић

 

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018