Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења Обавештење о закљученом уговору за Радове на припремању локација за рециклажна острва
Обавештење о закљученом уговору за Радове на припремању локација за рециклажна острва
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 04 •мај• 2015 10:32•

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа
01 број 404-48/15
04.05.2015. године
А Р И Љ ЕНа основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12) , Наручилац Општинска управа општине Ариље, Светог Ахилија 53 , Интернет адреса: www.arilje.org.rs, објављујеОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности

 

 

1.Предмет јавне набавке Радови на припремању локација за рециклажна острва

Редни број јавне набавке 1.3.2.

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а) 2.500.000 РСД

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а) 2.113.194 РСД

Вредност уговора о јавној набавци
( са ПДВ-ом) 2.535.832,80 РСД


2. Ознака из општег речника јавне набавке (ОРН): 45222110

3. Уговорена вредност износи 2.113.194 РСД без ПДВ-а

4. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

5. Број примљених понуда - две.

6. Датум доношења одлуке о додели уговора 22.04.2015. године

7. Датум закључења уговора 04.05.2015. године

8. Назив, односно име и основни подаци о понуђачу са којим је закључен уговор: СГР „Мајстор“ , Милоша Глишића бр. 29, 31230 Ариље.

9. Период важења уговора: до 25.05.2015.

10. Околности које представљају основ за измену уговора: ако извршилац радова не изврши радове дефинисане Уговором делимично или у целости, несавесно пословање, споразумно.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018