Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу дечјег вртића
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу дечјег вртића
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 19 •август• 2021 20:36•

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Општинске управе Ариље на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20 и 52/21) оглашава

Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу дечијег вртића на катастарским парцелама број 111/1 и 112/1 КО Ариље

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу у периоду од 23.08.2021.године до 31.08.2021. године (закључно са овим датумом), сваког радног дана од 8 до 14 часова.
  2. Наручилац израде предметног урбанистичког пројекта је Општинска управа Ариље у сарадњи са установом за Предшколско васпитање и образовање-Дечији вртић Ариље. Пројектант: Пројектни биро „АВ лине“ Улица Југ Богданова 49/22, Краљево.
  3. Сва заинтересована правна и физичка лица могу да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења доставе Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Ариље, закључно са даном завршетка јавне презентације.
  4. Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена радним данима у надлежном Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове (канцеларија број 11, контакт телефон: 031/ 31 50 121).
  5. У току јавне презентације, Урбанистички пројекат за изградњу дечијег вртића на катастарским парцелама 111/1 и 112/1 КО Ариље биће изложен и на сајту  Општине Ариље  www.arilje.org.rs.

ИВ 03 број 350-59/2021

 

Прилози:

Начелник општинске управе

Горица Петровић

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018