Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••недеља•, 14 •октобар• 2012 14:02•

Општина АриљеКомисија за израду Предлоga годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ОПШТИНЕ АРИЉЕ, коју је образовала Скупштина општине Ариље, решењем 01 број 112-42/2011 од 30.11.2011 године, на основу члана 64а Закона о пољопривредном земљишту ( „ Службени гласник РС“, бр.62/06,65/08 и 41/09), упућујеЈАВНИ ПОЗИВ

 


за достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2013. годину.

1. Позивају се сва правна и физичка лица која су власници  функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака  вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду,винограда старих од три, а млађих од 30 година у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктуру), а који се налазе на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Ариље и правна и физичка лица која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Ариље, а у циљу производње хране за животиње,и то један хектар по условном грлу, да доставе захтев за право пречег закупа са потребном документацијом Комисији за израду Предлоga годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2013. годину.

2. Потребна документација коју корисници права пречег закупа по основу власништва на инфраструктуру достављају Комисији:
захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктуру,
извод из јавне књиге о евиденцији непокретности и
записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре.
У случају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности, потребно је доставити:
захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфрастрктуру,
записник Републичке пољопривредне инспекције о постојању функционалне инфраструктуре и
доказ о власништву на инфраструктуру (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава).

3. Потребна документација коју корисници права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња достављају Комисији је:
захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња,
доказ о регистрованој фарми, Решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова или регистровано пољопривредно gaздинство са 15 уматичених млечних крава за једну годину закупа,( за Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2013 годину),
уверење или потврда о здравственом стању животиња - прибавља се од Ветеринарске станице и
уверење о у матиченим животињама издато од Института за сточарство Београд.

4. Рок за достављање потребне документације из тачке 2. и 3. овог позива Комисији је 30.10.2012. године до 15,00 сати. Благовременим ће се сматрати сви захтеви који стигну у Писарницу Скупштине општине Ариље, Светог Ахилија 53, Ариље до наведеног рока.
Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.

5. Потребна документација се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише, на предњој страни:
Општина Ариље, Светог Ахилија 53, Комисији за израду Предлоga годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2013. годину,
назнака - Право пречег закупа, уз навођење катастарске општине.
На задњој страни:
име и презиме (назив и адреса подносиоца захтева за право пречег закупа).

6. Све информације у вези са овим позивом могу се добити у згради Скупштине општине Ариље, Светог Ахилија 53, сваког радног дана од 8,00 до 15 сати, контакт особе Снежана Јојић, тел. 031/891-171.

7. Овај позив објавити на сајту Општине Ариље, огласним таблама и огласним таблама месних канцеларија, на локалном радију и локалној телевизији у Ариљу.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Ариље
01 број 320-23/2012, 10.10.2012. године

Председник Комисије,

Радојко Луковић

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018