Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
План генералне регулације Ариље

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Служени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32.став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 39. Статута Општине Ариље( „Службени гласник општине Ариље“, број 6/08, 6/10 и 5/14), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 29. 12. 2016. године, донела је,

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРИЉЕ

Правни основ за израду Плана генералне регулације Ариља, садржан је у Закону о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –УС, 50/2013 –УС и 98/ 2013 - УС, 132/2014 и 145/2014), и Одлуци о изради Плана Генералне регулације „Ариље“, донетој 29.12.2009. године (Сл.гласник број 8/09), и Одлуци о допуни одлуке о изради Плана Генералне регулације „Ариље“.од 26.02.2010.године. (Сл.гласник општине Ариље, бр. 1/2010).

Садржај плана дефинисан је Законом о планирању и израдњи (Сл.гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 –УС, 50/2013 –УС И 98/ 2013 – УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената (Сл.гласник РС бр. 64/2015).

Плански основ за израду Плана генералне регулације Ариља је Просторни план општине Ариље, усвојен 30.11.2011.год. (Сл.гласник општине Ариље, бр. 5/2011).

Концептом Плана генералне регулације Ариља предложена је прелиминарна граница плана.Она обухвата целу КО Ариље и делове КО Грдовићи, КО Церова, КО Богојевићи, КО Вигоште – Поглед и КО Вране.

Орјентациона површина обухвата плана износи 792 ха.

Планом генералне регулације Ариља предвиђен је развој до 2021. године за око 8500 становника на простору од 792 ха, што је за око 10% више од демографскох пројекција из ПП Ариља. Разлог за овакав приступ је пре свеga значај и лидерство насеља Ариље у ширим општинским и регионалним оквирима када је у питању развој приватног предузетништва (породична предузећа и економије).

Текстуални део Плана

1. Основна намена

2. Постојећа намена

3. Намена површина

4. Саобраћај

5. Регулација

6. Водопривреда

7. Водовод

8. Фекална канализација

9. Атмосферска канализација

10. Електроенергетика

11. ТТ

12. Термотехника

13. Карта спровођења

 

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

1. Мост у Вранама:

 • Графика:
 1. Постојећа намена површина
 2. Катастарско-топографски план са границом
 3. План регулације површина јавних намена са аналитичко-геодетским елементима
 4. Планирана намена површина и подела на зоне
 5. Регулационо-нивелациони план
 6. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре

 

2. Улица Вука Караџића:

 • Графика:
 1. Постојећа намена површина
 2. Планирана намена површина
 3. Катастарско-топографски план са границом
 4. Регулационо-нивелациони план
 5. План регулације површина јавних намена са аналитичко-геодетским елементима
 6. План мреже и објеката комуналне инфрастурктуре

3. Центар 1

4. Градски Трг

5. Песак Петрол:

 • Графика:
 1. Геодетска подлоga са границом плана
 2. Подела на јавно земљиште
 3. Начин коришћења земљишта
 4. Постојеће стање
 5. План јавне комуналне инфраструктуре
 6. Подела на урбанистичке целине
 7. План регулације, нивелације и саобраћаја
 8. План намене површина
 9. Извод из Плана вишег реда

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ


- Урбанистички пројекат за доградњу објекта производног комплекса "Фриго Лукић" на к.п. 1204/1 и 1204/2 КО Ступчевићи:

 

- Урбанистички пројекат за изградњу дечјег вртића на кп. бр. 111/1 и 112/1 КО Ариље

- Урбанистички пројекат за изградњу мале хидроелектране "Ђеле" на реци Моравици на катастарским парцелама 722/1 и 728/7:

-Урбанистички пројекат за изградњу комплекса котларнице за дрвну сечку са складиштем сечке на катастарској парцели 244/5 КО Ариље.

- Урбанистички пројекат за доградњу објекта хладњаче на катастарској парцели 156 КО Ступчевићи

 

- Урбанистички Пројекат на кат. парцелама број: 132/2, 132/6, 132/8, 131/4 и 133/2 КО Ступчевићи.

- Урбанистички Пројекат на кат. парцелама број 1526 КО Богојевићи, општина Ариље.

- Урбанистички Пројекат за изградњу фотонапонске електране на земљи на кат. парцелама бр. 101 и 102 КО Северово, општина Ариље.

Урбанистички Пројекат за изградњу фотонапонске електране на земљи на кат. парцелама бр. 101 и 102 КО Северово, општина Ариље, графички прилози.

 

 

2024. година

 

Урбанистички пројекат

Доградња таложнице у оквиру комплекса мале хидроелектране "Јовановићи" на реци Пањици у Добрачама, општина Ариље:

 1. Текст
 2. Главна свеска
 3. Хидрограђевински пројекат

Графички прилози:

 1. План саобраћаја и инфраструктуре
 2. Извод из ППО - намена простора
 3. Положај локације и објекта
 4. Саобраћај, нивелација, регулација
 5. Извод из ППО, инфраструткура
 6. План инфраструктуре и комуналног опремања
 7. План саобраћаја, регулације, нивелације - водозахват
 8. План саобраћаја, нивелације, регулације - машинска зграда.

 

Измене и допуне Плана генералне регулације Ариље (Службени гласник општине Ариље број 7/24):

Текст Измена и допуна Плана генералне регулације Ариље, можете погледати овде.

1.1 Граница са наменом

1.2. Граница са наменом

1.3. Граница са наменом

2. Подела на зоне и целине

3.1. Саобраћајно решење

3.2. Саобраћајно решење

3.3. Саобраћајно решење

4.1. Урбанистичка регулација са гл.

4.2. Урбанистичка регулација са гл.

4.3. Урбанистичка регулација са гл.

5.1. Водоснабдевање

5.2. Атмосферска

5.3. Фекална

6.1. Електрика

6.2. Телекомуникација

7. Термотехника

8. Спровођење

9. Локације културно историјског наслеђа

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018