Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Просторни план општине Ариље

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/09 и 81/09 и члана 39. Статута општине Ариље (Сл. Гласник општине Ариље, бр. 6/2008 и 6/2011 ), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 30.11.2011. донела је

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

Нацрт просторног плана општине Ариље (у даљем тексту: Просторни план) припремило је ЈП "Дирекција за изградњу" из Ариља, у сарадњи са анgaжованим сарадницима и консултантима. Просторни план је припремљен на основу Стратегије развоја планског подручја (у даљем тексту: Стратегија) као прве фазе у изради Просторног плана, коју је разматрала и верификовала (обавила стручну контролу) Комисија за планове општине Ариље, на седници од 09. марта 2007. године. На основу Стратегије припремљен је елаборат Концепта плана који представља саставни део Документационе основе Просторног плана.

Правни основ израде Просторног плана општине Ариље се огледа у члану 19. и 20. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09) којим је прописано да се просторни план јединице локалне самоуправе доноси за територију јединице локалне самоуправе и одређује смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе.

Садржај Просторног плана је дефинисан у складу са чл. 6.-10. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС", број 31/10 и 69/2010).

Просторни план је припремљен на основу експертиза и студија за поједине области, услова и ставова надлежних институција, резултата спроведених анкета и интервјуа на терену, постојећих развојних докуманата и планова (локалних, националних и међународних) и друге документације, која се у целости или у одговарајућим деловима налази у Документационој основи Просторног плана.

Концепт просторног развоја општине Ариље је базиран и дефинисан у односу на три макрозоне. Брдско-планинска зона са селима разбијеног типа у западном делу Општине (Радобуђа, Гривска, Северово, Крушчица, Радошево, Висока, Бјелуша, Бреково и Добраче). Ова зона представља претежно пољопривредно подручје у коме доминира воћарство (малина), производња кромпира и сточарство (говедарство). Ово подручје карактерише депопулација и старење становништва. Зона државног пута првог реда и реке Моравице са селима која су линеарно распоређена уз државни пут првог реда М21/1 и долину реке Моравице у југоисточном делу општине (Драгојевац, Миросаљци, Трешњевица, Ступчевићи, Латвица и Богојевићи). У овој зони се налазе економски снажнија сеоска насеља са већ зачетим функцијама центара и тенденцијом згушњавања. Доминира воћарство (малина, јабука) и значајан број мањих погона за прераду воћа, прераду дрвета, као и из текстилног сектора. Зона насеља Ариље са приградским сеоским насељима (Поглед, Вигоште, Церова, Вране, Грдовићи и Вирово), у којима је претежно развијен секундарни и терцијарни сектор делатности, и Ариљем као доминантним центром развоја.

Реферална карта 1  - Намена простора

Реферална карта 2 - Инфраструктура и центри

Реферална карта 3 - Туризам и заштита

Реферална карта 4 - Спровођење

Сема - лист број 1

Сема - лист број 2

Сема - лист број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ БРОЈ 5. од 1. децемра 2011. године

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018