Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Скупштина Општине
Општина Ариље - Скупштина Општине

Скупштина Општине је највиши орgaн општине, који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину Општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом Општине.

 

Скупштина општине Ариље броји 30 одборника.

Скупштина Општине, у складу са законом:

 1. доноси статут општине и пословник скупштине;
 2. доноси буџет и завршни рачун општине;
 3. утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 4. доноси програм развоја општине и појединих делатности;
 5. доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 6. доноси прописе и друге опште акте;
 7. расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 8. оснива службе, јавна предузећа, установе и орgaнизације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 9. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, орgaнизација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 10. бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;
 11. поставља и разрешава секретара скупштине;
 12. бира и разрешава председника општине, и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа;
 13. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
 14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 15. доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 17. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;
 20. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018